Hírlevél feliratkozás

Név: 
E-mail cím: 
 
Hírek
Választási kifogás - jogi útra lép alapítványunk
Alapítványunk az alábbi Kifogással kereste meg ma a Nagyvázsonyi Választási Bizottságot illetve az itt található esetre hivatkozva keresi meg hétfőn a bíróságot:

Tisztelt Helyi Választási Bizottság!

Alulírott Fábryné dr Takács Tímea a Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért (székhelye: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 69, e-mail cím, ahova az értesítést kérem: takacst@invitel.hu, pontesalap@invitel.hu) képviselője a 2011. július 14. napján Nagyvázsony Községben terjesztett „Tudja-e…?” szórólapon állított tényállítással, miszerint „ hogy a Pontes Alapítvány jelenleg 1,1 millió Forint rendezvényköltséggel tartozik az önkormányzati Kft-nek? szemben a Ve.77.§-ának (1) bekezdése alapján

választási kifogással


élek, melyben kérem a T. Helyi Választási Bizottságot, hogy a Ve. 3. §-ának a) és b) pontja alapján állapítsa meg a jogsértést az alábbiak miatt:

A szórólapban állítottak, miszerint a Pontes Alapítvány 1,1 millió Forinttal tartozik az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Kinizsi Nonprofit Kft.-nek, hazugság. Ez egy hazug tényállítás, melynek nincs valóságalapja.

Mint az alapítvány képviselője ezúton kijelentem, hogy a Pontes Közhasznú Alapítványnak nincs tartozása a Kft-vel szemben.

A Ve. 3. §-ának a) és d) pontjai értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk a választás tisztaságának megóvása, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit.

A Legfelsőbb Bíróság 2006.230 határozatában kifejti, hogy a választási alapelvek sérelme akkor állapítható meg, ha a választásban érintett résztvevők a választással kapcsolatos jogaikat, így a kampánytevékenység folytatásának jogát is oly módon gyakorolják, hogy egyes tények elhallgatásával, vagy elferdítésével megkísérlik a választókat megtéveszteni és ezáltal politikai ellenfeleik választási esélyeit csökkenteni.

Álláspontom szerint a kampányban hazugság állítása egy olyan civil szervezetről, mely Fábry Szabolcs polgármesterjelölttel kapcsolatba hozható, hiszen annak alapító elnöke, mindig is támogatta és támogatja az alapítvány munkáját és ez nyilvánvaló tény Nagyvázsonyban, befolyásolja a választói akaratot, alkalmas a választók megtévesztésére.

Alapítványunk az elmúlt 7 évben rengeteg mindent tett a faluért. Számos díjat alapított, alapítványunk kezdeményezésre újult meg számos közterület, az Iskola és Kertalja utca között játszótér, a Községháza előtti tér, valamint a főtér virágosítása is alapítványunkhoz kötődik. Alapítványunk önkormányzati támogatás nélkül adja ki a Nagyvázsonyi Futár ingyenes havilapot, gyerektáborokat szervezett. Számos képzést valósított meg falunkban, valamint a falu rendezvényeinknek aktív tagja, szervezője és közreműködője. Alapítványunk aktívan közreműködött a dr. Horváth Balázs emlékszoba megvalósításában, melyre büszkék lehetünk Nagyvázsony.

Alapítványunk mindig törekedett és törekszik kötelezettségeit rendezni. Partnereivel nagyon jó kapcsolatot ápol és számos külső támogatója van.

Mindamellett, hogy a választás tisztásságát veszélyezteti a szórólapon feltüntetett hazugság, méltánytalan és etikátlan egy választási kampányban egy civil szervezet jó hírnevét megsérteni.

A Ve. 29/A. § (1) bekezdése szerint: A választási bizottság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást megállapítani.
(2) A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték (különösen az irat, a kérelmező nyilatkozata, tanú nyilatkozata stb.) felhasználható, amely alkalmas a tényállás megállapításának megkönnyítésére. A választási bizottság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.
(3) A választási bizottság a kérelmező részére - kérésére - biztosítja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez esetben az ellenérdekű fél számára is - ha jelen van - lehetővé kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.

Kérem a T. Választási Bizottságot, hogy a tényállás megállapítása érdekében hívják fel Stefanovitsné Sipos Máriát, mint az önkormányzati Kft. volt megbízott ügyvezetőjét, aki a szórólapon képviselő-jelöltként szerepel, hogy mutassa be az állítás alátámasztására a teljesítési igazolást és az ahhoz kapcsolódó a Pontes Alapítvány nevére szóló és lejárt határidejű számlát, amit nem tud a megbízott ügyvezető asszony bemutatni, mert nem történt teljesítés és nincs megállapodás a Pontes Közhasznú alapítvány és a Nonprofit Kft. között.

Álláspontom szerint mindaddig, míg nem történik meg a hazug tényállítás megcáfolása bizonyítékokkal (számla), addig a Választási Bizottságnak a Pontes Alapítvány képviselőjének nyilatkozatát kell elfogadnia arról, hogy nem áll fenn tartozás. Igazolni nem tudom, mert a nemleges tartozást nem lehet mivel. A tegnapi napon volt megbízott ügyvezető asszonytól szerettem volna kérni egy ilyen tartalmú nyilatkozatot, sajnos nem hívott vissza és megkeresésemre nem reagált.

A fentiek alapján kérem a T. Választási Bizottságot, hogy a Ve. 3. §-ának a) és b) pontja alapján állapítsa meg a jogsértést és tiltsa el a képviselő jelölteket a további jogsértéstől.

Nagyvázsony, 2011-07-15


Tisztelettel:

Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért
Fábryné dr Takács Tímea
képviselő
sk.