Hírlevél feliratkozás

Név: 
E-mail cím: 
 
Pályázati lehetőségek

Pontes-ösztöndíj: részletek a Projektjeink - Pontes Ösztöndíj menüben (katt ide!)


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma  pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra 
a 2012/2013-as tanévre azon a 2008/2009-es, vagy a 2009/2010-es, vagy a 2010/2011-es, vagy a 2011/2012-es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

         nappali munkarendű képzésén alap- és egységes (osztatlan) képzésre, illetve

         nappali munkarendű képzésén mesterképzésre,

első évfolyamra felvételt és ezen időszakra pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyert határon túli magyar nemzetiségű hallgatók számára, akik a 2012/2013-as tanévben államilag támogatott képzésben folytatják megkezdett tanulmányaikat.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozza ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

§  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet az ösztöndíjakkal és a támogatásokkal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni
§  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen határozza meg a pályázati elbírálás szempontrendszerét, és a pályázati benyújtási határidő előtt nyilvánosságra hozza azt. Az elbírálási pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi
§  
Az államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére – az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve – a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26. és 26/A §-ai alapján az oktatásért felelős miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat.
§  
A 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben az államilag támogatott képzésre felvételt nyert határon túli magyar hallgatóknak további, felsőbb éves tanulmányaik során a miniszteri ösztöndíjra minden tanévben újra kell pályázniuk. Ennek hiányában a következő tanévben nem kaphatnak miniszteri ösztöndíjat.
§  A Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács

-       2008. augusztus 18-i javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter részéről a 2008/2009-es tanévben az első éves alap-, vagy egységes (osztatlan) képzéses tanulmányaikra, illetve

-       2009. augusztus 19-i javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter részéről a 2009/2010-es tanévben az első éves alap-, vagy egységes (osztatlan), vagy mesterképzéses tanulmányaikra, valamint

-       2010. augusztus 23-i javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter részéről a 2010/2011-es tanévben az első éves alap-, vagy egységes (osztatlan), vagy mesterképzéses tanulmányaikra

-       2011. augusztus 24-i javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter részéről a 2011/2012-es tanévben az első éves alap-, vagy egységes (osztatlan), vagy mesterképzéses tanulmányaikra

miniszteri ösztöndíjat elnyert határon túli magyar hallgatók jelen pályázaton történő részvételükkel elnyerhetik az oktatásért felelős miniszter által újabb tíz hónapra – a 2012/2013-as tanév időtartamára – adományozott ún. miniszteri ösztöndíjat, amennyiben nem merítették ki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 47.§ (1) és (3)-(8) bekezdéseiben meghatározott támogatási időt*, és ezzel egyidejűleg a 2012/2013-as tanév őszi és/vagy tavaszi szemeszterében továbbra is államilag támogatott képzésben folytatják felsőoktatási tanulmányaikat.

§   A miniszteri ösztöndíj e pályázat alapján a hallgatót a 2012/2013-as tanév 10 hónapos időtartamára illeti meg, azonban a miniszteri ösztöndíj folyósítását kizárja, ha a hallgató bármilyen okból kifolyólag nem államilag támogatott képzésben folytatja tanulmányait (pl. átsorolásra kerül költségtérítéses/önköltséges képzésre), halasztja /szünetelteti/ vagy a 2012/2013-as tanév közben (pl. az őszi szemeszter végén) befejezi tanulmányait.

§   A miniszteri ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a felsőoktatási intézmény látja el.

§   A Balassi Intézet az ösztöndíj odaítélését követő 30 napon belül személyenként szerződést köt a miniszteri ösztöndíjasokkal. A szerződés rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

§   A miniszteri ösztöndíj a hallgatót kizárólag a pályázatában szereplő, a Balassi Intézettel megkötött miniszteri ösztöndíj adományozásáról szóló szerződésében rögzített intézményben, szakon a 2012/2013-as tanévben folytatott tanulmányai alatt illeti meg, és nem vihető át az Emberi Erőforrások Minisztériumának külön jóváhagyása nélkül más felsőoktatási intézményben, tagozaton vagy más szakon végzendő tanulmányok időtartamára.

§   Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.

§   Jelen pályázati felhívás keretén belül pályázhatnak azon miniszteri ösztöndíjas hallgatók is, akik a művészeti illetve a teológiai/ hitéleti képzési területhez tartozó szakon folytatják alap, illetve egységes (osztatlan) képzési tanulmányaikat.

§   A pályázat elbírálási szempontrendszere a pályázó 2011/2012-es tanévben elért eredményeit veszi figyelembe.

* Az adott képzési ciklusban az államilag támogatott képzés legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg úgy, hogy a hallgató nem lépheti túl a magyarországi felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányaira rendelkezésre álló 12 félévnyi támogatási időt.

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket

 

§  Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

§  Az értékeléshez a pályázattal kapcsolatban pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.

§  A pályázó pályázata benyújtásával meghatalmazza azt a felsőoktatási intézményt, melynek nappali alapképzésében vagy egységes osztatlan képzésében, mesterképzésében résztvevő hallgatója, hogy tanulmányi és finanszírozási státuszát az ösztöndíjpályázatában szereplő szakjára vonatkozóan a pályázat lebonyolítását végző Balassi Intézet illetékes munkatársához továbbítsa.

§  A pályázatok előértékelését az elbírálási pontrendszer alapján az Előértékelő Bizottság végzi. Az Előértékelő Bizottság elnöke: Dr. Richly Gábor (a Balassi Intézet főigazgató-helyettese); tagjai: Hógenburg Tamás (a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója), Masát Ádám (a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője); Demeter József (a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Debreceni Kollégiumának vezetője), Kanyári József (a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Szegedi Kollégiumának vezetője), Vázsonyi Ottó (a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Pécsi Kollégiumának vezetője) és Benked László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot a Értékelő Bizottságnak.

§  Az Előértékelő Bizottság ülését követően a nyertes pályázókra tett előzetes javaslat eredményéről a Balassi Intézet a pályázó által korábban megadott, a NEPTUN rendszerben nyilvántartott e-mail címre értesítést küld a pályázó részére az ülést követő 3 munkanapon belül. Az előzetes javaslattal kapcsolatban a pályázó az Értékelő Bizottsághoz nyújthat be észrevételt. Az észrevétel benyújtásának határidejéről és az Értékelő Bizottság ülésének időpontjáról a pályázó a Balassi Intézetnél érdeklődhet.

§  A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője. Az Értékelő Bizottság tagjai: Dr. Bohony Pál (Szlovákiából); Csapó Nándor (Horvátországból); Dr. Orosz Ildikó (Ukrajnából); Dr. Péics Hajnalka (Szerbiából); Dr. Soós Anna (Romániából); Wurst Erzsébet (Ausztriából); Dr. Richly Gábor, a Balassi Intézet főigazgató-helyettese; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; és Benked László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense).

§  A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának – mely tartalmazza az Értékelő Bizottsághoz benyújtott észrevételeket és azok elbírálását is – figyelembe vételével Magyarország emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Balassi Intézet részéről postai feladásra kerül.

§  A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.

§  Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal a Balassi Intézet – személyenként – szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit
  a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél/személyi igazolvány - száma);
 idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
 
tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses/önköltséges képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése); 
elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

Az ösztöndíjas pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony működtetéséhez szükséges kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.

§  Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium által félévente meghirdetett kurzusok közül félévenként egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2012/2013-as tanévben.

§  Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére a felsőoktatási intézmény folyósítja a miniszteri ösztöndíjat. A miniszteri ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényben meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 15 %-a (Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint az egy főre megállapított hallgatói normatíva éves összege 119.000,- forint, ennek alapján a miniszteri ösztöndíj havi összege ennek 15 %-a, azaz a 2012. évben 17.850,- Ft/hó). A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti, vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi.

§  A miniszteri ösztöndíjas hallgató a felsőoktatási képzésben a 2012/2013-as tanévben államilag támogatott formában vesz részt, a miniszteri ösztöndíj összegén felül még jogszabályban és a felsőoktatási intézmény juttatási szabályzatában rögzített módon részesülhet más hallgatói juttatásban (pl. tanulmányi ösztöndíjban, illetve rendszeres vagy rendkívüli szociális támogatásban) is.

§  A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve a magyarországi állandó lakóhely az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési/bevándorlási engedély megszerzésére irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig folyósított ösztöndíjak Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét. A kamatszámítás kezdő időpontja az ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

§  A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapokon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.

 

Pályázhat minden olyan határon túli magyar nemzetiségű személy, aki a 2008/2009-es, vagy a 2009/2010-es, vagy a 2010/2011-es, vagy a 2011/2012-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán alap- vagy egységes osztatlan, illetve mesterképzéses tanulmányainak első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.

 

A pályázásból kizáró általános feltételek:

§  Nem vehetnek részt a pályázaton azok a nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) képzésben és nappali munkarendű mesterképzésben részt vevő személyek, akik a 2012/2013-as tanévben tanulmányaikat nem államilag támogatott finanszírozási formában folytatják (pl. akiket a felsőoktatási intézmény költségtérítéses/önköltséges képzésre sorolt át, vagy bármely más okból tanulmányaikat költségtérítéses formában folytatják)**;

§  Nem pályázhatnak a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személyek.

§  Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.

§  Nem részesülhetnek miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő, vagy részesült személyek.

§  Nem pályázhatnak azok a személyek, akik ugyan elnyerték az első éves tanulmányaikra a 2008/2009-es, vagy a 2009/2010-es, vagy a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanévre vonatkozó miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben új (a 2009., a 2010. vagy a 2011. és a 2012. évben történt) felvételi eljárással létrehozott képzésben folytatják úgy, hogy ezzel egyidejűleg a korábban megkezdett és ösztöndíjazott képzésüket befejezték vagy a 2012/2013-as tanévben szüneteltetik/halasztják.

§  Nem pályázhatnak azok a személyek, akik részére az oktatásért felelős miniszter a 2007/2008-as tanévben a magyarországi felsőoktatási alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzés teljes képzési időtartamára (nem ún. részképzésre) adományozott miniszteri ösztöndíjat és erre vonatkozóan a Balassi Intézettel ösztöndíj-szerződést kötöttek.

**Azonban pályázhatnak azok a nappali munkarendű  alap-, egységes (osztatlan) képzésben és nappali munkarendű mesterképzésben részt vevő személyek, akiket a felsőoktatási intézmény a 2011/2012-es tanévre költségtérítéses/önköltséges képzésre sorolt át, de a felsőoktatási intézmény a 2012/2013-as tanévre ismét államilag támogatott képzésre sorolta vissza.

 

Pályázati kategóriák:

 

1. Nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzés – max. 300 fő

 

1/A. kategória: nappali munkarendű alap- és egységes (osztatlan) képzésben résztvevő hallgatók, akik a 2012/2013-es tanév őszi szemeszterében nem lépik túl tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét.

 

Azok a személyek pályázhatnak, akik

-       a 2008/2009-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű alapképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal nem lépik túl tanulmányaik képzési idejét (7 féléves alapképzésben vesznek részt, de tanulmányaikat a 2012. június 30-ig terjedő időszakban 2 félév időtartamban halasztották/szüneteltették; illetve 8 féléves alapképzésben vesznek részt, de tanulmányaikat a 2012. június 30-ig terjedő időszakban 1 félév időtartamban halasztották/szüneteltették); vagy

-       a 2009/2010-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű alapképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal nem lépik túl tanulmányaik képzési idejét (7 vagy 8 féléves alapképzésben vesznek részt; illetve 6 féléves alapképzésben vesznek részt, de tanulmányaikat a 2012. június 30-ig terjedő időszakban legalább 1 félév időtartamban halasztották/szüneteltették); vagy

-       a 2010/2011-es vagy a 2011/2012-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű alapképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el; vagy

-       a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es vagy a 2010/2011-es vagy a 2011/2012-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű egységes (osztatlan) képzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.

A nyertes pályázók a 2012/2013-as tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.

 

Nem nyerhetik el az ösztöndíjat azok a pályázók, akik

         nem érik el az elbírálási pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákra meghatározott minimum ponthatárt;

         a 2011/2012-es tanév két szemeszterében nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (azon hallgatók esetében, akik a 2011/2012-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben /azaz a tanév egy félévében hallgatói jogviszonyuk szünetelt/ e kitételt úgy kell alkalmazni, hogy az aktív félévben teljesített kreditmennyiségnek el kell érnie az ajánlott tantervben az egy félévre előírt kreditmennyiség felét).

 

A fenti kitételek nem vonatkoznak azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a magyarországi felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzésre adományozott miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév teljes időtartamában halasztották/hallgatói jogviszonyuk szünetelt. E hallgatók ösztöndíjban történő részesítéséről az Előértékelő Bizottság a tanév halasztására (hallgatói jogviszonyuk szüneteltetésre) vonatkozó indokok figyelembevételével egyedi elbírálással tesz támogató vagy elutasító javaslatot az Értékelő Bizottság részére.

 

Azon pályázók esetében, akik a 2011/2012-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük tanulmányi eredményét az elbírálási pontrendszerben megkétszerezve úgy kell beszámítani, hogy összehasonlíthatóak legyenek a két aktív szemesztert teljesített pályázókkal.

 

Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják és a pályázati felhívásban, illetve az elbírálási pontrendszerben meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az ösztöndíjban történő részesítésükről az Előértékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot az Értékelő Bizottság részére. Az Előértékelő Bizottságnak e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulásának vizsgálata alapján kell kialakítania.

 

Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik

         a 2012/2013-as tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában folytatják, illetve

         a 2012/2013-as tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).


1/B. kategória: nappali munkarendű alapképzésben résztvevő hallgatók, akik a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében már túllépik tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét (ún. ösztöndíj-hosszabbítók).

Azok a személyek pályázhatnak, akik a 2008/2009-es vagy a 2009/2010-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali munkarendű alapképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal képzési követelmények szerinti képzési időt már túllépik***, így tanulmányaikat az Nftv. 47. § (1), és (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket egy vagy két félévvel meghosszabbítják.

*** Akik:

-          a 2008/2009-es tanévben megkezdett 6 féléves képzési idejű alapképzéses tanulmányaikat 2012. június 30-ig terjedő időszakban két félév időtartamban halasztották/szüneteltették; vagy

-          a 2008/2009-es tanévben megkezdett 7 féléves képzési idejű alapképzéses tanulmányaikat 2012. június 30-ig terjedő időszakban egy félév időtartamban halasztották/szüneteltették; vagy

-          a 2008/2009-es tanévben kezdték meg 8 féléves képzési idejű alapképzéses tanulmányaikat és azt a 2012. június 30-ig terjedő időszakban nem szüneteltették/halasztották; vagy

-          2009/2010-es tanévben kezdték meg 6 féléves képzési idejű alapképzéses tanulmányaikat és azt a 2012. június 30-ig terjedő időszakban nem szüneteltették/halasztották.

A nyertes pályázók a 2012/2013-as tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban, azonban a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterére vonatkozóan a miniszteri ösztöndíjban történő részesülést kizárja, ha a hallgató a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterével befejezi (lezárja) tanulmányait, ezért nem iratkozik be a 2012/2013-as tanév tavaszi félévére.

A pályázók ösztöndíjban történő részesítéséről az Előértékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot az Értékelő Bizottság részére. Az Előértékelő Bizottság e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát a hallgató korábbi tanulmányi és tudományos/művészeti teljesítményének vizsgálata alapján kell kialakítania.

 

Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott képzésben folytatják, és a pályázati felhívásban meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az Értékelő Bizottság az egyedi elbírálás során a fentieken túl az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulását is vizsgálnia kell.

Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik

         a 2012/2013-as tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában folytatják, illetve

         a 2012/2013-as tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).

Amennyiben az 1/A. és 1/B. pályázati kategóriákra javasolt ösztöndíjak száma nem éri el a pályázati kategória maximális keretszámát, az Előértékelő Bizottság a nappali munkarendű mesterképzéses (2/A. és 2/B.) kategóriák javára is javasolhatja az ösztöndíj(ak) átcsoportosítását. 

2. Nappali munkarendű mesterképzés – max. 70 fő 

2/A. kategória: nappali munkarendű mesterképzésben résztvevő hallgatók, akik a 2012/2013-es tanév őszi szemeszterében nem lépik túl tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét.
Azok a személyek pályázhatnak, akik

-       a 2009/2010-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal nem lépik túl tanulmányaik képzési idejét (5 féléves alapképzésben vesznek részt, de tanulmányaikat a 2012. június 30-ig terjedő időszakban 2 félév időtartamban halasztották/szüneteltették); vagy

-       a 2010/2011-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal nem lépik túl tanulmányaik képzési idejét (pl. 5 féléves mesterképzésben vesznek részt; illetve 4 féléves mesterképzésben vesznek részt, de tanulmányaikat a 2012. június 30-ig terjedő időszakban legalább 1 félév időtartamban halasztották/szüneteltették); vagy

-       a 2011/2012-es tanévre magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára (vagy a 2011 februárjában induló ún. keresztféléves képzésre felvételt nyertek esetében tanulmányaik 2. és 3. félévére) pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el.

A nyertes pályázók a 2012/2013-as tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban.

Nem nyerhetik el az ösztöndíjat azok a pályázók, akik

         nem érik el az elbírálási pontrendszerben az egyes pályázati kategóriákra meghatározott minimum ponthatárt;

         a 2011/2012-es tanév két szemeszterében nem szerezték meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (azon hallgatók esetében, akik a 2011/2012-es tanévben csak egy félévben vettek részt aktív hallgatói jogviszonnyal a képzésben /azaz a tanév egy félévében hallgatói jogviszonyuk szünetelt/ e kitételt úgy kell alkalmazni, hogy az aktív félévben teljesített kreditmennyiségnek el kell érnie az ajánlott tantervben az egy félévre előírt kreditmennyiség felét).

A fenti kitételek nem vonatkoznak azon pályázókra, akik korábban a felvételi eljárásuk évében elnyerték a magyarországi felsőoktatási alap- vagy egységes (osztatlan) képzésre adományozott miniszteri ösztöndíjat, de tanulmányaikat a 2011/2012-es tanév teljes időtartamában halasztották/hallgatói jogviszonyuk szünetelt. E hallgatók ösztöndíjban történő részesítéséről az Előértékelő Bizottság a tanév halasztására (hallgatói jogviszonyuk szüneteltetésre) vonatkozó indokok figyelembevételével egyedi elbírálással tesz támogató vagy elutasító javaslatot az Értékelő Bizottság részére.

Azon pályázók esetében, akik a 2011/2012-es tanévben csak egy aktív félévvel rendelkeznek, az aktív félévük tanulmányi eredményét az elbírálási pontrendszerben megkétszerezve úgy kell beszámítani, hogy összehasonlíthatóak legyenek a két aktív szemesztert teljesített pályázókkal.

Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott mesterképzésben folytatják és a pályázati felhívásban, illetve az elbírálási pontrendszerben meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az ösztöndíjban történő részesítésükről az Előértékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot az Értékelő Bizottság részére. Az Előértékelő Bizottság e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulásának vizsgálata alapján kell kialakítania. 

Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, akik

         a 2012/2013-as tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában folytatják, illetve

         a 2012/2013-as tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).

2/B. kategória: nappali munkarendű mesterképzésben résztvevő hallgatók, akik a 2012/2013-as
tanév őszi szemeszterében már túllépik tanulmányaik tantervben meghatározott képzési idejét (ún. ösztöndíj-hosszabbítók).

Azok a személyek pályázhatnak, akik a 2009/2010-es vagy a 2010/2011-es tanévre a magyarországi felsőoktatási intézményben folytatott nappali tagozatos mesterképzéses tanulmányaik első évfolyamára pályázati úton miniszteri ösztöndíjat nyertek el és a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterében megkezdett tanulmányaikkal képzési követelmények szerinti képzési időt már túllépik****, így tanulmányaikat az Nftv. 47. § (1), és (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján államilag támogatott képzésüket egy vagy két félévvel meghosszabbítják.

*** Akik:

-          a 2009/2010-es tanévben megkezdett 4 féléves képzési idejű mesterképzéses tanulmányaikat 2012. június 30-ig terjedő időszakban két félév időtartamban halasztották/szüneteltették; vagy

-          a 2009/2010-es tanévben megkezdett 5 féléves képzési idejű mesterképzéses tanulmányaikat 2012. június 30-ig terjedő időszakban egy félév időtartamban halasztották/szüneteltették; vagy

-          a 2010/2011-es tanévben kezdték meg 4 féléves képzési idejű mesterképzéses tanulmányaikat és azt a 2012. június 30-ig terjedő időszakban nem szüneteltették/halasztották.

A nyertes pályázók a 2012/2013-as tanév 10 hónapjára részesülnek miniszteri ösztöndíjban, azonban a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterére vonatkozóan a miniszteri ösztöndíjban történő részesülést kizárja, ha a hallgató a 2012/2013-as tanév őszi szemeszterével befejezi (lezárja) tanulmányait, ezért nem iratkozik be a 2012/2013-as tanév tavaszi félévére.

A pályázók ösztöndíjban történő részesítéséről az Előértékelő Bizottság egyedi elbírálással tesz javaslatot az Értékelő Bizottság részére. Az Előértékelő Bizottság e pályázatokra vonatkozó egyedi döntésen alapuló támogató vagy elutasító javaslatát a hallgató korábbi tanulmányi és tudományos/művészeti teljesítményének vizsgálata alapján kell kialakítania.

Azon pályázók esetében, akik tanulmányaikat a 2012/2013-as tanévben a felsőoktatási intézmény által engedélyezett szak- és/vagy intézményváltással (átvétellel) létrehozott mesterképzésben folytatják, és a pályázati felhívásban meghatározott más feltételeknek megfelelnek (és nem esnek egyetlen kizáró feltétel hatálya alá sem), az Előértékelő Bizottságnak az egyedi elbírálás során a fentieken túl az újonnan felvett szak szülőföldön történő hasznosulását is vizsgálnia kell.

Nem részesülhetnek azonban miniszteri ösztöndíjban azok a jelen pályázaton nyertes hallgatók, aki

        
a 2012/2013-as tanévben felsőoktatási tanulmányaikat költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában folytatják, illetve
        
a 2012/2013-as tanév egészében nem rendelkeznek aktív hallgatói státusszal (a tanév egyik félévét halasztott/szünetelt jogviszonyban töltő pályázók csak az aktív jogviszonyban folytatott félév alatt jogosultak miniszteri ösztöndíjra).

A pályázatokat legkorábban 2012. július 16-tól lehet benyújtani.

A pályázatok beadásának módja és határideje:

1. Pályázni a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül lehet:
http://sao.bbi.hu

2.
Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén a nyomtatványai között talál.